Alertas
Fotos Aveiro 1 Fotos Aveiro 2 Fotos Aveiro 3 Fotos Aveiro 4 Fotos Aveiro 5 Fotos Aveiro 6
Procurar Imóvel
Férias Algarve

Edifício Aveiro

Chamada
Gratuita
Tel  
 • REFPT-124541013-109
 • Local-
 • Área306 m² | 306 m²
 • Estado-
 • Construção1942
 • Vista-
 • Dist.Centro-
 • Dist.Praia-
 • Eficiência Energética
Sob Consulta
 • Distrito: Aveiro
 • Concelho: Aveiro
 • Freguesia: União das Freguesias de Glória e Vera Cruz
Descrição

Oportunidade única no coração da cidade de Aveiro, edificio com Habitação e Restauração a funcionar incluindo concessão de esplanada, esta localização é somente o local de maior movimento em Aveiro. Neste edificio pode ainda ser reabilitado para ter alojamento local nos pisos de afectação a habitação e o alvará de restauração continuar a funcionar e assim garantir retorno de investimento, será possivel fazer projecto de arquitectura adaptada à localização. *****************************************************************************************************************************************Opportunité unique au cœur de la ville d'Aveiro, immeuble avec logements et restauration en opération avec concession de terrasse, cet emplacement n'est que l'endroit le plus fréquenté d'Aveiro. Dans ce bâtiment, il peut également être réhabilité pour disposer d'un logement local aux étages des logements et le restaurant continuera de fonctionner et garantira ainsi un retour sur investissement. Il sera possible de réaliser un nouveau bâtiment avec un projet architectural adapté à l'emplacement. ****************************************************************************************************************************************位于阿威罗市中心的独特机会,其建筑包括住房和修复在内的运营包括露台特许经营在内,是阿威罗最繁忙的地方。在这栋建筑中,还可以进行修复,使其在房屋地板上具有本地住宿,餐厅将继续运行,从而保证了投资回报。可以使用适应该位置的建筑项目来建造新建筑物。 Wèiyú ā wēi luō shì zhōngxīn de dútè jīhuì, qí jiànzhú bāokuò zhùfáng hé xiūfù zài nèi de yùnyíng bāokuò lùtái tèxǔ jīngyíng zài nèi, shì ā wēi luō zuì fánmáng dì dìfāng. Zài zhè dòng jiànzhú zhōng, hái kěyǐ jìnxíng xiūfù, shǐ qí zài fángwū dìbǎn shàng jùyǒu běndì zhùsù, cāntīng jiāng jìxù yùnxíng, cóng'ér bǎozhèngle tóuzī huíbào. Kěyǐ shǐyòng shìyìng gāi wèizhì de jiànzhú xiàngmù lái jiànzào xīn jiànzhú wù. ***************************************************************************************************************************************** Cơ hội duy nhất ở trung tâm thành phố Aveiro, tòa nhà có Nhà ở và Phục hồi hoạt động bao gồm cả nhượng bộ sân thượng, địa điểm này chỉ là nơi bận rộn nhất ở Aveiro. Trong tòa nhà này, nó cũng có thể được phục hồi để có chỗ ở địa phương trên các tầng nhà ở và nhà hàng sẽ tiếp tục hoạt động và do đó đảm bảo hoàn vốn đầu tư. Nó sẽ có thể làm cho một tòa nhà mới với một dự án kiến ​​trúc phù hợp với vị trí. ***************************************************************************************************************************************** Great opportunity in the heart of the city of Aveiro, building with flats and restaurant working including terrace concession, this location is just the best place in Aveiro. In this building can also be rehabilitated to have local accommodation on the floors of housing and the restaurant continue to work and thus ensure return on investment, it will be possible to make new architectural design adapted to the location.
 • thumb-2124541013109_ea5d8887-020c-4dba-a9a8-e7c06ab76450.jpg
 • thumb-2124541013109_75d698b7-d4a8-4e0e-800d-8f571a6bb9c0.jpg
 • thumb-2124541013109_e804734b-8388-4675-880e-89bc1fb3c411.jpg
 • thumb-2124541013109_c68078f1-37c2-4742-8af0-7468f81e462d.jpg
 • thumb-2124541013109_ad3b7340-bb12-441e-a6ca-330e4b69254e.jpg
 • thumb-2124541013109_d22336b6-248a-4ba8-a1db-be640a735036.jpg
 • thumb-2124541013109_457318d0-f811-43bb-bdbe-ecfa098697fb.jpg
 • thumb-2124541013109_b26a2cd8-3709-4895-84d4-26298be56b95.jpg
 • thumb-2124541013109_b92589f6-258d-424e-8a67-431a92a82cc1.jpg
 • thumb-2124541013109_91c2a8d5-92f2-4cdb-958f-9443bdcea88d.jpg
 • thumb-2124541013109_17bd105c-0e69-42f0-acd4-fd8d1c001f4b.jpg
 • thumb-2124541013109_d8ea8bd8-719b-4048-8879-a8316ceb4847.jpg
 • Telefone
 • Website
  https://www.remax.pt/
Pedido de Informação / Visita
Nome:
E-mail (-):
Telefone (-):
(-) Introduza pelo menos um contacto (e-mail / telemóvel)
Alertas
Desejo ser avisado quando:
E-mail (*):
(*) Campo(s) obrigatório(s).
Condições Gerais | Cookies | Política de Privacidade | Resolução Alternativa de Litígios
Copyright 2005-2024 © GTSoftLab Inc. All rights reserved. (0.027)
Powered by
GTSoftLab